Adatkezelési tájékoztató

A BOLYAI CSAPAT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz., cégjegyzékszáma: 01-09-181274, továbbiakban „Adatkezelő”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Adatkezelő neve: BOLYAI CSAPAT Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.
Postai címe: 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.
Cégjegyzékszáma: 01-09-181274
Telefonszáma: 0036-30-386-2445
E-mail címe: info@bolyaiverseny.hu

Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft.
Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszáma: +36 - 1 - 432 - 3232
E-mail címe: support@dotroll.com
Az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a kezelt adatok tárolását végzi a szervereken, amelyek megismerésére nem jogosult.

1. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A Bolyai Csapatversenyekre történő nevezéssel és a honlapon történő regisztrációval a kapcsolattartó hozzájárul a saját és az általa benevezettek lent részletezett adatainak kezeléséhez.
A kapcsolattartó kiskorú versenyzők adatait is megadja, ekkor feltételezzük, hogy az illető rendelkezik az érintettek hozzájárulásával a nevezéssel együtt járó adatkezeléshez.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:
• szerződéskötési szándék (nevezés)
• szerződés teljesítése (versenyen való részvétel)
Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírásalapján kezeli az alábbi esetekben:
• számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.)
Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:
• tájékoztató e-mailek küldése a versennyel kapcsolatban
• a versenyeken készült képek és videók közzététele

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Adat megnevezése: Regisztrációs adatok (kapcsolattartó neve, e-mail címe, jelszava, telefonszáma, iskolája, az érintett számítógép IP címe, a rendszerbe történő utolsó belépés időpontja)
Felhasználás célja: Nevezési rendszerbe történő belépés, kapcsolattartás, a versennyel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése a verseny tanévében (szeptember 1-től augusztus 31-ig)
Adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő munkavállalói és megbízottjai
Megőrzési idő: A szerveren a versenyt követő 5 év, az Adatkezelő számítógépén korlátlan ideig

Adat megnevezése: Számlázási adatok (számlázási név, cím, számla típusa és végösszege, postázási cím)
Felhasználás célja: Számlák kiállítása és postázása
Adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói
Megőrzési idő: A szerveren a versenyt követő 5 év, az Adatkezelő számítógépén és nyomtatva a vonatkozó törvényben előírt ideig

Adat megnevezése: Nevezési adatok (csapat neve, évfolyama, iskolája, csapattagok neve, felkészítő tanárok neve, nevezés időpontja, csapat válaszai, pontszáma, helyezése, díjazása)
Felhasználás célja: Emléklapok és oklevelek kiállítása, eredmények internetes közzététele
Adatok megismerésére jogosultak: A nevezés időpontja és a csapat válaszai csak az őket regisztráló kapcsolattartó és az Adatkezelő munkatársai számára érhető el. A többi adat a www.bolyaiverseny.hu honlapon nyilvános, a részt vevők a nevezéskor hozzájárulásukat adják ehhez.
Megőrzési idő: A szerveren korlátlan ideig

Adat megnevezése: A versenyeken részt vevőkről készült fényképek és videók
Felhasználás célja: A verseny illusztrálása a www.bolyaiverseny.hu honlapon és a versenyről megjelenő kiadványokban
Adatok megismerésére jogosultak: az adatok nyilvánosak, a részt vevők a nevezéskor hozzájárulásukat adják ehhez.
Megőrzési idő: A szerveren és az Adatkezelő számítógépén korlátlan ideig

3. Törlési és jogorvoslati lehetőség, további kiegészítések

A személyes adatok törlését az érintettek a vonatkozó törvényeknek megfelelően bármikor kérhetik. Folyamatban lévő nevezés esetén ez csak a nevezés törlésével együtt lehetséges.

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a következő hatóság segítségét kérheti:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzétegye.

A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető a http://www.bolyaiverseny.hu nyitóoldal alján található „Adatkezelési tájékoztató” hivatkozáson keresztül.

Utolsó frissítés dátuma: 2023.06.06.