Versenykiírás 2023/2024.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2023/2024. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak , valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel mindenki a saját iskolájában írja, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában, külön időpontban és helyszínen bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.

(A versenyt először 2014-ben rendeztük meg az ország egész területén, 2020-ban már több mint 17 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon. A verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny ismeretanyaga: A természettudományokhoz elengedhetetlen általános műveltség, környezetünk élővilágának ismerete, a korábbi évek tananyagának ismerete, valamint a versenyző évfolyamánál alább felsorolt témakörök:

3. osztály: Tájékozódás az időben. Tájékozódás a térben. Megfigyelés, mérés. A víz (vízformák, halmazállapotok, körforgása). 2023. év élőlényei.
4. osztály: Hazánk Magyarország (nagytájaink, nemzeti parkjaink, nevezetességeink). Egészség, betegség. Környezetbarát életmód. 2023. év élőlényei.
5. osztály: Anyagok és tulajdonságaik. Növények és állatok testfelépítése. A zöldséges- és gyümölcsöskert. Mérés, mértékegységek, mérőeszközök. Alapvető légköri jelenségek és folyamatok. 2023 év élőlényei.
6. osztály: A Föld külső és belső felépítése. Az energia. A térképtől a modern navigációs technológiákig. Hazai tájakon. 2023. év élőlényei.
7. osztály: Biológia: Az élővilág rendszerezése. Az élővilág működése, a fenntarthatóság összefüggései. Fizika: A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. Tömeg, térfogat, sűrűség, átlagsűrűség. Egyenes vonalú egyenletes és egyenes vonalú gyorsuló mozgás, szabadesés, több szakaszra bontható mozgás, grafikonok elemzése. Tökéletesen rugalmas ütközés fallal és azonos tömegű testek között. Kölcsönhatások, erő, forgatónyomaték, merev test egyensúlya. Nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, merülés, páratartalom. Hőmérséklet, halmazállapot-változás, belső energia, termikus kölcsönhatás, fajhő. Földrajz: Magyarország természetföldrajza, természeti és kulturális értékei. Kémia: Kémiai alapismeretek: Anyagok csoportosítása, tulajdonságai, változásai, előállítása. Oldatok, töménység. Környezetünk keverékeinek tulajdonságai, szétválasztásuk. Atomok, molekulák, ionvegyületek. Anyagmennyiség.
8. osztály: Biológia: Az emberi szervezet felépítése, anyagforgalma és egészsége. Fizika: Lendület, energia (belső, mozgási), munka, munkatétel, teljesítmény, hatásfok. Tökéletesen rugalmatlan ütközés. Elektromos alapjelenségek, Coulomb-törvény. Elektromos áramkörök, feszültség, áramerősség, ellenállás, teljesítmény, elektromos fogyasztás, kWh, vegyes kapcsolás. Földrajz: Magyarország természetföldrajza, természeti és kulturális értékei. Kémia: Kémiai részecskék. Környezetünk anyagai: fémek és nemfémek, fontosabb vegyületei. Egyenletek írása, sztöchiometriai számítások. Oldatok.

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2024. január 12. (péntek), 14 óra 30 perc . Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefont vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A körzeti, első forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti/első forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A megyei/körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának időpontja: 2024. február 9. (péntek), 14 óra 30 perc . Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. Az országos döntő írásbeli fordulójának helyszínei lentebb, az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai részben találhatók. A megyei/körzeti díjátadó időpontja ugyanekkor, 2024. február 9. (péntek), 14 óra 30 perckor, azonos helyszínen lesz.

Az országos szóbeli döntő és díjkiosztó időpontja: 2024. március 9. (szombat), 9:45. Felkészülési idő a szóbelin 20 perc, a bemutatásra szánt idő pedig 8 perc. A szóbeliről részletesebben lentebb, az országos döntő szóbeli forduló szabályai címszó alatt lehet olvasni.

Az országos szóbeli döntő helyszíne: Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.).

Nevezési határidő: 2023. október 26. (csütörtök), 18 óra.

A megyei/körzeti, első forduló nevezési díja: 2000 Ft/fő

Az országos döntő írásbeli és szóbeli fordulójának nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj a megyei/körzeti forduló után, miután megkapják a számlát, átutalással vagybármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy aközlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagysaját iskolájuk és településük nevét, valamint a termtud kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny körzeti, első fordulója utáni héten küldünk e-mailben.

Számlaigényüket október 26-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

Az első forduló körzeti határai, melyeket indokolt esetben módosítunk, a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók .

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Mintaválaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb pl. elektronikus eszköz, atlasz, … nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 26-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor, még a nevezési határidő lejárta előtt pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Minden egyes fordulóban egy csapat összetétele az előző fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti és a döntő írásbeli forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:

- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont

Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az eredmények várhatóan 2024. január 14-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, de az óvási határidő lejártakor mindenkié ismert lesz. Bármilyen írásos reklamációt 2024. január 15-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. (A csapat Válaszlapjának feldolgozását, pontozását a nevező tanár már január 13-án 13:00-tól a Nevezési rendszerben megtekintheti). A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A megyei/körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai: A verseny országos döntőjének írásbeli fordulóját – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan magyarországi megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első három helyezett továbbjut a megyei/körzeti fordulóból a verseny országos döntő írásbeli fordulójába. A döntő írásbeli fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. Ezek pontozása a körzeti, első fordulóéval azonos módon történik. A csapatokat itt is az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki az írásbeli döntő végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk. Az eredmények várhatóan 2024. február 11-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, és az óvási határidő lejárta után az első 6 helyen végzőké továbbra is titkos marad. Bármilyen írásos reklamációt 2024. február 12-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A döntő írásbeli fordulójának megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának helyszínei, szervezői:

Megye/körzet

Szervező

Helyszín

Hunnia-Dél
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Knódel Éva
evaknodel@gmail.com

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Ált. Iskola
6000 Kecskemét, Katona József tér 14.

Hunnia-Észak
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ágostonné Sápi Ildikó
agostonildo@gmail.com

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola
3529 Miskolc, Középszer u. 3.

Pannónia-Dél
Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegye

Nagy Zoltánné
nagymarcsi1962@gmail.com

Toldi Lakótelepi Általános Iskola
7400. Kaposvár, Szondi u. 3.

Pannónia-Észak
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegye

Kiss Zita
zituskiss@gmail.com

Hétvezér Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.

Pest megye-kelet
a Dunától keletre és a Csepel-sziget

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Pest megye-nyugat
a Dunától nyugatra és a Szentendrei-sziget

Süveges-Szabó Marianna
suveges.marianna@gmail.com

Baár-Madas Ref. Á. I. és Gimnázium
1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.

BUDAPEST

Dél-Buda
XI., XII., XXII. ker.

Csanády Szilvia
szilvia.csanady2011@gmail.com

Arany János Á. I. és Gimnázium
1124 Bp. XII., Meredek u. 1

Dél-Pest
V., VI., VII., VIII., IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker.

Nagy Péter
nagypeter@fazekas.hu

Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth M. tér 8.

Észak-Buda
I., II., III. ker.

Biczó Ildikó
biczike@gmail.com

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Észak-Pest
IV., XIII., XV. ker.

Kovácsné Fónagy Margit
fonagym@gmail.com

Karinthy Frigyes ÁMK Ált. Isk.
1046 Budapest, Hajló u. 2-8.

Kelet-Pest
X., XIV., XVI., XVII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.


Az országos szóbeli döntő szabályai: A verseny szóbeli döntőjét – amely minden meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Az országos írásbeli döntőből kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyén végző csapatokat hívjuk meg a verseny szóbeli döntőjére. A szóbeli döntőben, 2024. március 9-én először 9:45-től a csapatok 20 percnyi gondolkodási idő után kell ugyanazon 3 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen, táblánál ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (számológép, atlasz, … és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 6 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre.

A szóbeli feladatok pontozása:
- Az 1. feladat: max. 6 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- A 2. feladat: max. 10 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- A 3. feladat: max. 16 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)
- 4., helyben megválaszolandó feladat: max. 6 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- Csapatszellem: max. 1 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)

Az itt szerzett pontokat adjuk hozzá az országos írásbeli döntőn elért pontokhoz és így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén a döntő írásbelin elért jobb helyezés szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.

A szóbeli végeztével, kb. 12 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően az 1-6. helyezett csapatokat díjazzuk, akik díjaikat az országos döntő írásbeli alkalmával kapják meg (az 1-3. helyezettek a döntő írásbelin a versenyasztalukra kapják, míg a 4-6. helyen végzettek az általuk küldött futáron keresztül kapják meg a döntő írásbeli helyszínén és időpontjában). A döntő írásbeli forduló után nem osztunk díjakat, míg a szóbeli döntőn minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint megyénként/körzetenként és a szóbeli döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. (A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a megyei/körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. Ezt a módosítást az iskola helyi szervezője a Válaszlapok géprevitelekor kell megtegye.)

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2023. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Természettudományi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2023. október 26.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2023. december 7.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2024. január 10.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy január 12-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2024. január 12.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő). A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből, és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefont vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2024. január 12-13.

Legkésőbb január 13-án 12:00 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (Nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2024. január 15.

A versenybizottság esetleges kérése esetén az óvási határidő lejárta előtt (jan.15., hétfő 14:00) a bekért válaszlap(ok) fényképes vagy szkennelt változatát el kell küldeni az info@bolyaiverseny.hu címre.

2024. január 16.

A válaszlapokat helyben megsemmisíti, és csak a jegyzőkönyv szkennelt változatát küldi az info@bolyaiverseny.hu , vagy postázza a BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz. címre.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Jaczenkó Edit (edit.jaczenko@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2023. május 1.